دنبالم نگرد من نيستم/حذف شدي ديگه از ليستم
تو بودي فقط توريستم/اشتباه کردي من اون نيستم
آخه حرفمو رد کردي/بعدش منو ترک کردي
قلب منو زخم کردي/تکستو بوسيد و رفت ردي
اين کارا از دردم نيس/من خوردم از گردن نيش
دنيا منو با خندم ديد/گرفتم نمره دردم بيس
زندگيم مثه اينستا شده هردمبيل/تشويق ميکنه ميگه تبليغ ني
هر روز و بيکار سر کردي/هه دعوا دارن سر ته ديگ

زندگيم به خودم مربوطه
چرا همه چيز يکم مرموزه
اين ترم درد کلن مشروطه
گوش دادن به حرف مردم ممنوعه

خنده ميکنه ميزنه حرفشو/تا ميخندي بهت ميگه … شو
خوب بودن اين بود طعمشو/اينو بدون ديگه زود .. نشو
حيف تو ورقه آخر فهميدم من اين خوبه
چون همه دوييدن دنباله اين پوله
منم رفتم ولي فهميدم اين،گره کوره
برگشتم ديدم چقدر خونه دوره
چقدر اين اين کردم/از کنارت سريع ميگ ميگ کردم
تو فقط دي دي ردم/آخرش منو سين جين کردن
دشمنا ميگن به به چه چه/رفقا رک ميگن ضعفم
مهم نيست،مهم نيست/مردم واست کلا دردن

زندگيم به خودم مربوطه
چرا همه چيز يکم مرموزه
اين ترم درد کلن مشروطه
گوش دادن به حرف مردم ممنوعه