بعد رفتنت کم مونده بود که دق مرگ شم
منو روانی میکرد خاطراتت هرشب
به قول این که دیگه باید مرد شم
کاری کردی که با خانوادم هم بد ….م حق داشت که میگفت عاشقت نیست فقط تو عاشقشی
لامصب دلیل بیار ترکم کردی واسه چی
نگو بسته دیگه ازت خواهش میکنم
فقط ۵ دقیقه پای حرفام بشین
او گوش بده ببیش چقدر صدام خسته شده
جوری کوبیدیم زمین که دست و پام لمسه شده
که دیگه جون ندارم واسه تکون خوردن
امشب شبه اخرهو وقتی ….م پاشه میبینه که مردم
همیشه واسه من لج بودی یو واسه اون ناز
دیگه ولم کن و بورو دخترک هوس باز